O klubie

Jesteśmy grupą ludzi, kochających aktywne formy wypoczynku, podróże i oczywiście rowery. Kilka informacji o nas. W dniu 12 grudnia 2010 kilka osób spotkało się i wynikiem tego spotkania są:

Uchwała Nr 1

Zarządu Klubu Turystyki Rowerowej przy DOKiS w Dobrodzieniu . Na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 2010.12.12 Członkowie Zarządu podjęli uchwałę o ukonstytuowaniu się Zarządu w następującym składzie : 1.    Prezes Klubu –  Józef Włodarz 2.    Z – ca prezesa – Tadeusz Urbanek 3.    Sekretarz – Grzegorz Jaszcz 4.    Członek –  Stanisław Górski 5.    Członek -   Piotr Nowak

Regulamin

Klubu Turystyki Rowerowej „ Jednoślad” przy DOKiS w Dobrodzieniu.

§ 1

1. Klub powstał za zgodą Dyrekcji DOKiS w Dobrodzieniu w dniu 12.12.2010 i jest jego jednostką organizacyjną. 2. Klub nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej DOKiS w Dobrodzieniu 3. Klub przybrał w dniu 12.12.2010 nazwę „ Jednoślad” „

4. Klub działa na terenie Polskiej Rzeczypospolitej i na terenie innych państw z poszanowaniem ich prawa. Siedzibą jest Miasto Dobrodzień. 5. Klub ma prawo używać własnej pieczęci , barw organizacyjnych i barw Herbu Miasta i Gminy Dobrodzień 6. Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków i nie ma charakteru zarobkowego

§ 2

Celem klubu jest : - promowanie turystyki rowerowej oraz sportu rowerowego jako sposobu na przyjemne spędzanie czasu i prowadzenie działalności wychowawczej - propagowanie aktywnych form wypoczynku i wspieranie inicjatyw proekologicznych - kształtowanie pozytywnego wizerunku Miasta i Gminy Dobrodzień w kraju i poza granicą

§ 3

Klub realizuje swój program : - organizując wycieczki i rajdy rowerowe , zawody i szkolenia - współpracując z Administracją Miasta i Gminy Dobrodzień oraz Dyrekcją DOKiS w Dobrodzieniu - współpracując z organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i za granicą - działając na rzecz ochrony środowiska naturalnego

§ 4

Członkowie , ich prawa i obowiązki : - członkiem klubu może zostać każda osoba fizyczna po złożeniu wypełnionej deklaracji członkowskiej zawierającej - imię i nazwisko - adres zamieszkania - oświadczeniu rodziców lub opiekunów / dotyczy osób niepełnoletnich/ - oświadczenie o własnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki zaistniałe w ramach działalności Klubu - przyjęcia dokonuje Zarząd Klubu wpisując dane do spisu Członków Klubu - obowiązkiem członka jest przestrzeganie regulaminu i czynne uczestnictwo w programie oraz przestrzeganie sportowego trybu życia. - członkostwo w Klubie ustaje na własne życzenie Członka Klubu , nieprzestrzegania regulaminu Klubu . - decyzje o usunięciu podejmuje Zarząd Klubu Członkowie mają prawo : - uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Klub - tworzyć program działalności klubu . - uzyskiwać informacje na temat działalności Klubu - używać barw Klubu

§ 5

Władze Klubu - władzami Klubu są a} Walne Gromadzenie Członków b} Zarząd Klubu - kadencja wszystkich wybieralnych władz klubu trwa 4 lata - wybór władz klubu odbywa się na Walnym Zgromadzeniu Członków w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia. - Zarząd klubu składa się z 5 osób z pośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa , zastępcę prezesa , sekretarza oraz dwóch członków

§ 6

Walne zebranie to najważniejszy organ klubu , który podejmuje wszystkie kluczowe dla klubu decyzje , takie jak zmiana regulaminu , wybór zarządu, decyzję o samo rozwiązaniu klubu.

§ 7

Do obowiązku Zarządu należą - realizacja celów klubu - wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków - sporządzanie planów pracy - reprezentowanie klubu na zewnątrz - zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków - przyjmowanie i skreślanie członków - posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej jak cztery razy w roku

§ 8

Klub podejmuje swoją działalność z dniem 2010.12.12