O klubie

Jesteśmy grupą ludzi, kochających aktywne formy wypoczynku, podróże i oczywiście rowery.

Kilka informacji o nas. W dniu 12 grudnia 2010 kilka osób spotkało się i wynikiem tego spotkania są:

Uchwała Nr 1

Zarządu Klubu Turystyki Rowerowej przy DOKiS w Dobrodzieniu .
Na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 2010.12.12 Członkowie Zarządu podjęli uchwałę o ukonstytuowaniu się Zarządu w następującym składzie :

1.    Prezes Klubu –  Józef Włodarz
2.    Z – ca prezesa – Tadeusz Urbanek
3.    Sekretarz – Grzegorz Jaszcz
4.    Członek –  Stanisław Górski
5.    Członek –   Piotr Nowak

Regulamin

Klubu Turystyki Rowerowej „ Jednoślad” przy DOKiS w Dobrodzieniu.

§ 1

1. Klub powstał za zgodą Dyrekcji DOKiS w Dobrodzieniu w dniu 12.12.2010 i jest jego jednostką organizacyjną.
2. Klub nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej DOKiS w Dobrodzieniu
3. Klub przybrał w dniu 12.12.2010 nazwę „ Jednoślad” „

4. Klub działa na terenie Polskiej Rzeczypospolitej i na terenie innych państw z poszanowaniem ich prawa. Siedzibą jest Miasto Dobrodzień.
5. Klub ma prawo używać własnej pieczęci , barw organizacyjnych i barw Herbu Miasta i Gminy Dobrodzień
6. Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków i nie ma charakteru zarobkowego

§ 2

Celem klubu jest :
– promowanie turystyki rowerowej oraz sportu rowerowego jako sposobu na przyjemne spędzanie czasu i prowadzenie działalności wychowawczej
– propagowanie aktywnych form wypoczynku i wspieranie inicjatyw proekologicznych
– kształtowanie pozytywnego wizerunku Miasta i Gminy Dobrodzień w kraju i poza granicą

§ 3

Klub realizuje swój program :
– organizując wycieczki i rajdy rowerowe , zawody i szkolenia
– współpracując z Administracją Miasta i Gminy Dobrodzień oraz Dyrekcją DOKiS w Dobrodzieniu
– współpracując z organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i za granicą
– działając na rzecz ochrony środowiska naturalnego

§ 4

Członkowie , ich prawa i obowiązki :
– członkiem klubu może zostać każda osoba fizyczna po złożeniu wypełnionej deklaracji członkowskiej zawierającej
– imię i nazwisko
– adres zamieszkania
– oświadczeniu rodziców lub opiekunów / dotyczy osób niepełnoletnich/
– oświadczenie o własnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki zaistniałe w ramach działalności Klubu
– przyjęcia dokonuje Zarząd Klubu wpisując dane do spisu Członków Klubu
– obowiązkiem członka jest przestrzeganie regulaminu i czynne uczestnictwo w programie oraz przestrzeganie sportowego trybu życia.
– członkostwo w Klubie ustaje na własne życzenie Członka Klubu , nieprzestrzegania regulaminu Klubu .
– decyzje o usunięciu podejmuje Zarząd Klubu
Członkowie mają prawo :
– uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Klub
– tworzyć program działalności klubu .
– uzyskiwać informacje na temat działalności Klubu
– używać barw Klubu

§ 5

Władze Klubu

– władzami Klubu są
a} Walne Gromadzenie Członków
b} Zarząd Klubu
– kadencja wszystkich wybieralnych władz klubu trwa 4 lata
– wybór władz klubu odbywa się na Walnym Zgromadzeniu Członków w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia.
– Zarząd klubu składa się z 5 osób z pośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa , zastępcę prezesa , sekretarza oraz dwóch członków

§ 6

Walne zebranie to najważniejszy organ klubu , który podejmuje wszystkie kluczowe dla klubu decyzje , takie jak zmiana regulaminu , wybór zarządu, decyzję o samo rozwiązaniu klubu.

§ 7

Do obowiązku Zarządu należą
– realizacja celów klubu
– wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
– sporządzanie planów pracy
– reprezentowanie klubu na zewnątrz
– zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
– przyjmowanie i skreślanie członków
– posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej jak cztery razy w roku

§ 8

Klub podejmuje swoją działalność z dniem 2010.12.12